herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

14 października 2016 r. - uroczyste nadanie imienia szkole

Misja szkoły, koncepcja pracy szkoły

   

Szkola_Dobczyn1.jpg

Uczymy dzieci:

 • planowania i organizowania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności;
 • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnych poglądów i tolerancji dla poglądów innych niż nasze;
 • szacunku do tradycji i symboli narodowych, tradycyjnych wartości moralnych;
 • zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich nałogów,
 • odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
 • współdziałania w zespole i pracy w grupach, przyswajania sobie metod negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów;
 • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

       Zapewniamy:

 • przekazanie rzetelnej wiedzy, która pozwoli na kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 • poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej, europejskiej;
 • życzliwą atmosferę, indywidualne traktowanie każdego ucznia;
 • dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;
 • nowocześnie wyposażone pracownie i bibliotekę;
 • możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów, wykazywania się tym, co lubią i robią najlepiej;
 • pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości.


  Ogólne założenia koncepcji pracy Szkoły Podstawowej w Dobczynie na lata 2012-2017:

 • sprawne zarządzanie pracą szkoły w celu uzyskania wysokiego poziomu kształcenia i wychowania - właściwe wypełnianie funkcji kierowniczej w zakresie planowania, organizowania, koordynowania, motywowania i kontroli,
 • ukierunkowanie wszelkich działań szkoły na rozwój promocję szkoły, rozwój i zwiększanie szans edukacyjnych uczniów,
 • tworzenie klimatu dla dobrej komunikacji interpersonalnej w relacjach nauczyciele – rodzice – uczniowie – pracownicy,
 • pozyskiwanie sojuszników szkoły, zwłaszcza wspierających ją materialnie, organizacyjnie i programowo,
 • podejmowanie działań innowacyjnych wspierających obszar działań pedagogicznych,
 • ustawiczne poprawianie estetyki szkoły i jej bazy dydaktycznej,
 • podejmowanie starań by powstała hala sportowa przy szkole,
 • angażowanie rodziców do współdziałania ze szkołą we wszystkich możliwych płaszczyznach,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, promowanie walorów szkoły i jej osiągnięć,
 • pielęgnowanie i rozwijanie tego co jest dobrą tradycją szkoły, nadanie szkole imienia i sztandaru,
 • podejmowanie działań w kierunku utrzymania bezpiecznych warunków nauczania i pracy w szkole.

Szczegółowe zapisy określające koncepcje pracy szkoły znajdują się w Koncepcji pracy na stanowisku dyrektora szkoły, Programie Wychowawczym szkoły, Programie Profilaktyki szkoły oraz w innych dokumentach określających zasady pracy szkoły oraz zakres uprawnień statutowych organów szkoły.

 

 

 
Dotyczy zakazu wjazdu na teren szkoły

  

Zakaz wjazdu na teren szkoły.                                                    

 

 Szanowni Państwo

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich dzieci przebywających na terenie Szkoły Podstawowej w Dobczynie oraz świadomość odpowiedzialności za ich zdrowie i życie, dyrektor szkoły wprowadził  zakaz wjazdu na teren szkoły.

W ostatnim czasie wielu rodziców nie respektuje tego zakazu - mimo szerokiej informacji na ten temat. Na początku roku szkolnego doszło niemal do potrącenia ucznia przez rodzica wjeżdżającego na teren szkoły. To bardzo przykre, że niektóre osoby traktują ten problem w sposób bardzo nieodpowiedzialny.

Zakaz dotyczy wszystkich osób poza osobami niepełnosprawnymi, opiekunami dzieci niepełnosprawnych, pracownikami, dostawcami i służbami komunalnymi - w godzinach pracy szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem godzin rannych.

 

Jednocześnie przypominamy, że w celu wysadzenia dzieci, lub odprowadzenia ich do szkoły i przedszkola oraz ich odebrania, oprócz wydzielonego parkingu przed wejściem do szkoły istnieje możliwość parkowania wzdłuż chodnika przylegającego do posesji szkoły.

Prosimy wszystkich rodziców o zrozumienie tej sytuacji. Przy wielokrotnie zwiększonej ilości samochodów, a tym samym bardzo wzmożonym ruchu i bardzo często nieodpowiedzialnym zachowaniu kierowców, dzieci idące do szkoły i wychodzące ze szkoły są na terenie posesji szkolnej narażone na duże niebezpieczeństwo. W szczególności dotyczy to dzieci dojeżdżających do szkoły rowerami.

                                                                                                                                                                                     Dyrektor szkoły

Telefon 116 111 dla dzieci i młodzieży

Od listopada 2008 roku dzieci i młodzież z całej Polski mogą bezpłatnie dzwonić na ogólnopolski telefon zaufania. Wykręcając numer 116 111 znajda pomoc psychologów i pedagogów, którzy na co dzień rozwiązują sytuacje kryzysowe. Kiedy zajdzie potrzeba będą również inicjowali interwencje policyjne.

 

Jeśli masz problem nie bój się opowiedzieć o nim, zadzwoń na numer : 116 111

 

więcej informacji ...

Nieuczciwe praktyki firm

W związku z napływającymi do Szkoły informacjami w sprawie możliwości pozyskania pomocy dydaktycznych sponsorowanych od prywatnych Przedsiębiorców z danego terenu informuję:

 • nikt, oprócz imiennego pełnomocnictwa Dyrektora szkoły nie ma prawa ubiegać się o środki finansowe dla Szkoły
 • Szkoła zawsze, w sytuacji gdy pragnie pozyskać sponsora, samodzielnie się z nim kontaktuje

W ostatnim czasie pojawiają się firmy, które z chęci zysku podejmują nieuczciwe praktyki polegające na :

 • dana firma proponuje szkole pomoce dydaktyczne ( za darmo) informując, że sponsorem tych pomocy jest np. Firma XXXX
 • wartość tych pomocy jest bardzo niska - rzędu 50- 100 zł, jakość pozostawia wiele do życzenia
 • firma oferujaca te pomoce wybiera lokalnego Przedsiębiorcę informując go, że działa w imieniu danej Szkoły i zwraca się z  prośbą o sfinansowanie pomocy dydaktycznych
 • Przedsiębiorcy najczęściej zgadzają się, gdyż rozumieją, że polska Szkoła jest niedofinansowana
 • kwota, jaką proponuje nieuczciwy "namawiający" kilkakrotnie przewyższa wartość pomocy, które zostałyby przekazane Szkole - czego lokalny Przedsiębiorca nie jest świadom
 • bywało, że za pomoce dydaktyczne wartości 150 zł, nieuczciwa firma pozyskała od prywatnych Przedsiębiorców kwotę ponad 1000 zł - czyli 850 zł był to zysk nieuczciwej firmy

 

Raz jeszcze podkreślam, że Szkoła Podstawowa w Dobczynie nigdy nie wchodziła i nie wejdzie w taką współpracę, gdyż w naszej ocenie godzi ona w dobro szkoły i dobre relacje z przyjaciółmi szkoły.

Jednocześnie proszę byście Państwo Przedsiębiorcy nie dali się nabrać na tego typu propozycje oraz proszę byście przekazywali sobie nawzajem informację na temat tego procederu.

 

                                                                                                                                                Dyrektor szkoły

 

 

Dziennik elektroniczny

 

herb_mazowsza.png herb_wwy_90.png

 

Kalendarz

 

 

Mapa satelitarna
zdj_sat.jpg
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )