herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     


Szkoła Równych Szans

Ekologia - Mały Ekoludek

Czerwiec 2007

Prowadzący: Grażyna Kruk

 

W ramach realizacji tego zadania zorganizowano pozalekcyjne (koło ekologiczne) oraz podjęto inne działania mające na celu promowanie odpowiedzialności za środowisko natuarlne.   W ramach koła ekologicznego odbyły się 2 wycieczki autokarowe

 

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie

 

Zwiedzanie ogrodu odbywało się z przewodnikiem. Pani przewodnik w sposób bardzo przystępny przybliżyła dzieciom osobliwości ogrodu i opowiadała ciekawostki o roślinach. Dzieci miały możliwość  poznania  różnych gatunków roślin dziko występujących, chronionych oraz egzotycznych.  

 

Celem wycieczki było również uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody oraz kształtowanie zasad kulturalnego obcowania z przyrodą.

 

 

977.jpg 

 

 

 Wycieczka do rezerwatu przyrody Dębina w Ostrówku

 

Celem wycieczki było poznanie osobliwości przyrodniczych obszarów chronionych na terenie gminy, zasad zachowania się w terenie chronionym oraz poznanie roli leśniczego.

 

Zwiedzanie rezerwatu odbyło się pod bacznym okiem pana leśniczego, który przy okazji przeprowadził lekcję poglądową na temat wpływu ocieplenia klimatu na zmianę przyrody. Poza tym dzieci  poznały zasady ochrony przeciwpożarowej. Miały możliwość zapoznania się z działaniem wieży obserwacyjnej. Miłym zakończeniem wycieczki była możliwość upieczenia kiełbasek przy ognisku. 

 

974.jpg 

Zobacz pozostale zdjecia z wycieczki do Ostrówka ...

 

 

     W ramach koła odbyły się dwa razy dwugodzinne zajęcia  tematyczne

 

 

Wycieczka na łąkę

 

Dzieci miały możliwość obserwacji roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku. Robiły zdjęcia, Rozpoznawały rośliny i zwierzęta, szukały informacji o nich w zgromadzonych leksykonach i albumach przyrodniczych. Słuchały wiadomości na temat łąki, dzieliły się wrażeniami. Miały możliwość bezpośredniego obcowania z przyrodą.

 

975.jpg 

Zobacz pozostale zdjecia z wycieczki na łąkę ...

 

 Wycieczka po okolicy

 

Dzieci spacerowały po Dobczynie, obserwowały okolicę i robiły zdjęcia pięknym, najciekawszym i najbardziej charakterystycznym miejscom w najbliższym otoczeniu. Zdjęcia będą wykorzystane do zrobienia albumu miejscowości. Dzieliły się spostrzeżeniami, dostrzegały korzystne i niekorzystne zmiany w środowisku.

 

 

 976.jpg

 Zobacz pozostale zdjecia z wycieczki do Powsina ... 

Wrzesień 2007
Prowadzący: Grażyna Kruk


Dnia 14.09.2007r. odbyły się zajęcia, ktore miały na celu poznanie drzewostanu wokół szkoły.

Dzieci na zajęciach kółka ekologicznego przez pierwszą godzinę zapoznawały się z gatunkami drzew liściastych i iglastych. Oglądały w albumach i leksykonach przyrodniczych ilustracje drzew, liści, owoców i nasion.

 

985.jpg 

 Następnie próbowały samodzielnie rozpoznawać poznane drzewa (w
formie zabawy dobierały elementy pasujacych do siebie drzew, odwzorowywały z pamięci kształty liści).

984.jpg
Nastepną godzinę dzieci spędziły na spacerze wokół szkoły. Ich Zadaniem  było rozpoznawanie drzew po kształcie, liściach, korze i owocach. Uczniowie z zebranych na spacerze skarbów (gałazek drzew, liści, kory drzew, owoców, nasion)urządziły w klasie wystawkę "Drzewa wokół szkoły"


 

986.jpg 

Dnia 28.09.2007r. odbyły się zajęcia tematyczne o oszczędzaniu wody.

Podczas rozmowy dzieci uświadomiły sobie jak wielkim  skarbem jest woda, jakie ogromne ma znaczenie w życiu człowieka, roślin i zwierząt. Z kolei został ogłoszony konkurs plastyczny  Woda to skarb. Dzieci obejrzały film VHS na temat oszczędzania wody w gospodarstwie domowym. W czasie pogadanki na temat filmu, wymieniały sposoby oszczędzania wody przez siebie w życiu codziennym.  Następnie swoje pomysły odzwierciedliły w pracach plastycznych. Wykonywały w małych grupach plakaty techniką wydzieranki, wykorzystując jako materiał makulaturę. Wystawę swoich  prac zamieściły na korytarzu szkolnym. Najlepsza praca zostanie nagrodzona dyplomami na następnych zajęciach koła ekologicznego.

 

Głównym celem tych zajęć było kształtowanie wrażliwości dzieci na problemy środowiska naturalnego, wyrabianie aktywnej  postawy w działaniach na rzecz jego ochrony oraz poczucia odpowiedzialności za własne czyny.

 

 

1002.jpg

 

 

 

1003.jpg

Październik 2007

Prowadzący : Grażyna Kruk

Dnia 17.10.2007r. odbyła się wycieczka do lasu. Pogoda dopisała, więc uczniowie chętnie spacerowali i podziwiali uroki jesiennego lasu. Dzieci miały możliwość rozpoznawania znanych gatunków roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku. Zbierały różnorodne okazy roślin, aby po powrocie do szkoły zrobić wystawę "leśnych skarbów". Przed wycieczką odbyła się pogadanka na temat kultury zachowania się w lesie, znaczenia lasu i jego ochrony przed zanieczyszczeniami. W trakcie pobytu w lesie dzieci zauważyły wysypiska śmieci, to zdarzenie pobudziło ich do dyskusji na temat ochrony środowiska.


1011.jpg


1012.jpg
Jesień to pora, w której szczególną uwagę poświęca się porządkom w ogrodach.  

Uczniowie klasy drugiej pracowicie spędzili czas na zajęciach koła ekologicznego. Celem zajęć była pielęgnacja roślin oraz dbałość o ład i porządek w najbliższym otoczeniu szkoły. Dziewczynki wyrywały chwasty na rabatach kwiatowych, wygrabiały liście i spulchniały glebę. Chłopcy zgrabiali zeschnięte liście z trawników, następnie ładowali je na taczkę i wywozili na wysypisko. Dzieci były dumne ze swojej pracy i zadowolone, że przyczyniły się do upiększenia otoczenia wokół szkoły.


1013.jpg

1014.jpg

1015.jpg


Zostały ogłoszone wyniki konkursu na najładniejszy plakat Woda to skarb. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i pozowali do pamiątkowego zdjęcia.

1016.jpg

Listopad 2007

Prowadzący: Grażyna Kruk

Dnia 09.11.2007r. odbyły się dwugodzinne zajęcia poświęcone wspólnemu wykonaniu przez uczestników koła ekologicznego "Zielnika drzew liściastych". Dzieci pracowały w małych grupach. Rozpoznawały na podstawie własnych obserwacji, zgromadzonych albumów i leksykonów przyrodniczych przyniesione przez siebie zasuszone liście. Na komputerze (przy pomocy nauczyciela) opracowały i wydrukowały stronę tytułową zielnika oraz podpisy pod liście. Następnie wybrane najpiękniejsze okazy liści, przymocowywały taśmą przezroczystą do kartki oraz dobierały podpisy. Tak przygotowane kartki wkładały do koszulek i wpinały do skoroszytu. Dzięki tym zajęciom dzieci utrwaliły sobie nazwy drzew liściastych, nabyły umiejętności rozpoznawania drzew po liściach. Były zadowolone, że wykonały pracę, która może służyć jako pomoc naukowa na zajęciach środowiska społeczno-przyrodniczego.

1028.jpg


Dnia 23.11.2007r. odbyły się dwugodzinne zajęcia, na których wspólnie zakładano album miejscowości. Dzieci pracowały w małych grupach. Ich zadaniem było rozpoznawanie i nazywanie okolic Dobczyna na podstawie zdjęć. Przy pomocy nauczyciela opracowały i wydrukowały na komputerze stronę tytułową albumu oraz podpisy pod zdjęcia. Następnie wkładały zdjęcia do albumu, dobierając do nich odpowiednie podpisy. Na koniec zajęć odbyło się wspólne oglądanie albumu miejscowości. Dzieci były zadowolone, że wykonały pracę, która posłuży jako pomoc dydaktyczna dla przyszłych pokoleń

1029.jpg

1030.jpg

Grudzień 2007, Styczeń 2008

Prowadzący: Grażyna Kruk

Dnia 07.12.2007r. zajęcia poświęcone były oglądaniu filmów przyrodniczych. Dzieci obejrzały film edukacyjny na temat selektywnej zbiórki odpadów pt. "Wydobywamy zieleń z odpadów". Następnie odbyła się pogadanka "Jak chronić nasze środowisko". Swoje wiadomości na temat ekologii dzieci mogły sprawdzić pracując z programem komputerowym "Ekologia". Uczniowie rozszerzali swoją wiedzę poprzez gry, zabawy, guizy.


Dnia 13.12.2007r. zorganizowano ptasią stołówkę. Dzieci wspólnie wykonały karmnik oraz zgromadziły pokarm dla ptaków (ziarna zbóż, okruszki chleba, nasiona). Następnie podczas pracy z programem komputerowym "Ptaki" zdobywali wiedzę na temat ptaków zimujących u nas. Chętne osoby wykonywały kolorowanki ptaków. Na zakończenie zajęć dzieci wyszły na plac szkolny, zawiesiły na drzewie karmnik z pokarmem i obserwowały ptaki. Ustalono dyżury w dokarmianiu ptaków zimą.


1026.jpg

Dnia 04.01.2008r. zajęcia poświęcone były na przygotowanie inscenizacji o tematyce ekologicznej. Dzieci przyswajały na pamięć przydzielone role. Wspólnie uczono się piosenek i układów tanecznych do nich. Następnie wykonywano dekoracje i przygotowywano rekwizyty. Na zakończenie odbyła się próba inscenizacji.

11.01.2008 r. uczniowie przedstawili inscenizację na forum szkoły. Wręczono nagrody przyznane w konkursie ekologicznym.

1027.jpg


Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )