herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     


Szkoła Równych Szans

Rozwój - pomoc psychologiczno - pedagogiczna

OPIEKA LOGOPEDYCZNA

Czerwiec 2007

Prowadzący: logopeda - Magdalena Postek

 

W ramach projektu edukacyjnego "Szkoła Równych Szans", jednym z kluczowych przedsięwzięć jest pomoc logopedyczna. W maju 2007r. rozpoczęły się  badania przesiewowe w klasach I-III, które wyłoniły dziesięcioosobową grupę dzieci najbardziej potrzebujących pomocy logopedycznej.

 

Badanie przesiewowe obejmowało próby sprawdzające:

 

 1. Rozumienie poleceń słownych,

   

 2. Zdolność wypowiadania się,

   

 3. Prawidłowość wymawiania dźwięków mowy i wyrazów,

   

 4. Budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego.

 

 

 W czerwcu b.r. kontynuowano badania. Z utworzoną grupą dzieci rozpoczęły się szczegółowe badania logopedyczne, mające na celu sformuowanie wstępnej diagnozy, jak również skonstruowanie wstępnego planu terapii logopedycznej dla każdego ucznia.

 

Szczegółowe badanie logopedyczne obejmowało:

 

 1. Wywiad z rodzicami dziecka,

   

 2. Ocenę stanu przyswojenia systemu językowego,

   

 3. Badanie pod kątem różnych patomechanizmów zaburzeń mowy.

   

 

Rozpoczęły się ćwiczenia logopedyczne. Na zakończenie zajęć przed wakacjami, dzieci otrzymały ćwiczenia do pracy w domu. Przez tę niewielką ilość godzin udało się stworzyć plan terapii dla poszczególnych uczniów, nie było jednak możliwe zrealizowanie tego planu, ale ćwiczenia, które uczniowie otrzymali, powinny przynieść poprawę w błędnie realizowanych głoskach.

 

Od września rozpoczęta zostanie terapia u każdego zakwalifikowanego ucznia.

 

997.jpg 

Wrzesień 2007

Prowadzący: logopeda - Magdalena Postek

 

We wrześniu zajęcia logopedyczne trwały 28 godz. Zajęcia te można podzielić na dwa etapy procesu logopedycznego.
Pierwszym etapem procesu logopedycznego było badanie przesiewowe uczniów 1 klasy. Korzystając z danych dotyczących obserwacji nauczycielskiej, wybrani uczniowie poddani byli badaniom przesiewowym. Wyłoniona została grupa dzieci, zakwalifikowanych do szczegółowego badania logopedycznego. Badanie przesiewowe obejmowało próby sprawdzające:

 1. Rozumienie poleceń słownych,
 2. Zdolność wypowiadania się,
 3. Prawidłowość wymawiania dźwięków mowy i wyrazów,
 4. Budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego.

 

Drugim etapem była obserwacja dzieci, które uczęszczały na zajęcia logopedyczne w maju i czerwcu 2007r. Etap orientacyjno-kwalifikacyjny miał na celu obserwację dzieci, ich postępów, które poczyniły przez wakacje. Na zajęciach powtarzano materiał z ćwiczeń, które odbyły się przed wakacjami oraz rozpoczęto realizację planu terapii dla każdego ucznia

Październik 2007

Prowadzący : logopeda - Magdalena Postek


W październiku zajęcia logopedyczne trwały 28 godz. Spotkania z rodzicami i indywidualne zajęcia z każdym uczniem odbywały się w gabinecie logopedycznym.
Dla grupy uczniów 1 klasy zakończyły się badania szczegółowe i zostały postawione wstępne diagnozy. Dla każdego ucznia został stworzony indywidualny plan terapii, który będzie realizowany na następnych spotkaniach.
Kolejnym etapem procesu logopedycznego był etap wywołujący głoski i słowa a u niektórych uczniów etap wdrażający głoski i słowa do mowy spontanicznej. Etap ten jest najtrudniejszy i przebiega z różną długością w zależności od stopnia zaburzenia globalnego lub parcjalnego każdego dziecka.

 

 

                                                         

1018.jpg

Listopad, Grudzień 2007, Styczeń 2008

Prowadzący : logopeda - Magdalena Postek

W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy zaplanowane zadania - zajęcia logopedyczne trwały 51 godz. Niektóre zajęcia odbywały się w obecności rodziców dziecka, po to, by rodzic wiedział, na co zwracać uwagę przy wykonywaniu ćwiczeń zadanych do domu i aby mógł prawidłowo weryfikować błędy w mowie swojego dziecka. Każdy uczeń po zajęciach w gabinecie logopedycznym otrzymywał indywidualny zestaw ćwiczeń do pracy w domu. Poza dziećmi zakwalifikowanymi na zajęcia odbyły się również wizyty kontrolne tych uczniów, którzy nie wymagali cotygodniowych wizyt u logopedy, ale realizacja dźwięków mowy nie była w pełni zadowalająca. W tym okresie dla większości uczniów zakończył się etap wywołujący głoski i słowa a zaczął etap wdrażający głoski i słowa do mowy spontanicznej. Coraz większa liczba dzieci przeszła na etap utrwalająco - automatyzujący, który polega na włączeniu wachlarza możliwości edukacyjnych, odpowiednich do wieku rozwojowego dziecka. W styczniu natomiast, rozpoczął się etap końcowy.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA
Wrzesień 2007

Prowadzący: psycholog - Lidia Arm

 

Pomoc psychologiczna stanowi jeden z elementów realizowanego w naszej szkole projektu edukacyjnego: "Szkoła Równych Szans". Jej celem jest udzielanie psychologicznego wsparcia uczniom przeżywającym różnorodne trudności natury emocjonalnej, społecznej, czy dydaktycznej.

 

Pomoc psychologiczna będzie udzielana w następujących formach:

 • indywidualny kontakt z dzieckiem: konsultacja i terapia psychologiczna,
 • indywidualny kontakt z rodzicami: konsultacja i porada psychologiczna,
 • zajęcia grupowe: trening psychologiczny.

 

Zajęcia indywidualne z dzieckiem przy współpracy rodziców będą miały na celu:

 • umożliwienie dziecku lepszego zrozumienia doświadczanych trudności,
 • określenie sposobów radzenia sobie w sytuacji problemowej,
 • otwarcie dziecka na korzystanie z odpowiedniej pomocy po zakończeniu zajęć.
   

Celem zajęć grupowych będzie natomiast:

 • doświadczenie wspólnoty w przeżywaniu trudności (poczucie, że nie jest się samemu),
 • uczenie się nowych sposobów radzenia sobie z problemami,
 • uzyskanie obiektywnych informacji na temat różnych problemów, które mogą być pomocne w rozumieniu własnej sytuacji życiowej.

 

Realizacja rozpoczęła się we wrześniu roku szkolnegon 2007/08.

 


Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )