herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Komunikaty

Na tej stronie ogłaszane są komunikaty dyrektora szkoły. Komunikaty ogłaszane są w kolejności od najnowszego do najstarszego.

Istnieje mozliwość subskrybcji Newslettera na tej stronie. Newsletter jest mechanizmem powiadamiania internautów o nowo dodanych anonsach na stronie "Komunikaty".

Rok szkolny 2018/2019

Komunikat z dnia 08.04.2019 r.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Otrzymałam listy strajkowe. W związku z tym, że niemal 100% kadry szkoły podjeło strajk nie jestem w stanie zapewnić dzieciom bezpiecznych warunków przebywania w szkole. Konsekwencja tego jest zawieszenie zajęć od dnia 08.04.2019 r. do odwołania.

Wszelkie decyzje będę przekazane Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły oraz zamieszczane na drzwiach wejściowych. Informacje na temat strajku będą umieszczane każdego dnia przed rozpoczęciem zajęć. 

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i życzliwość w tej jakże delikatnej i trudnej społecznie sytuacji.

 

Iwona Sobka- dyrektor szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły

 

Szanowni Państwo


W związku z protestem nauczycieli informuję, że w szkole odbyło się referendum strajkowe, w który udział wzięło 90% uprawnionych do głosowania pracowników. 100% bioracych udział w referendum było za rozpoczęciem strajku w dniu 8 kwietnia 2019 r.

Istnieje duże ryzyko ogłoszenia strajku nauczycieli i pracowników w dniu 8 kwietnia 2019 r. Konsekwencją przystąpienia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dobczynie do akcji strajkowej będzie brak możliwości organizacji zajęć szkolnych i opiekuńczych w czasie strajku. Sytuacja jest o tyle trudna, że skala protestu będzie znana w dniu 8 kwietnia. Zachodzi uzasadniona obawa, że wraz z rozpoczęciem w szkole akcji strajkowej dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki dzieciom. Zwracam się zatem do Państwa z prośbą o ewentualne zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.  Sytuacja jest dynamiczna i różne scenariusze mogą mieć miejsce. O rozwoju sytuacji będą Państwo na bieżąco informowani przez stronę internetową szkoły.
 
Przypominam, że okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu odwołania zajęć w szkole lub przedszkolu, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy.

Zdajemy sobie sprawę, że protest może wiązać się z trudnościami dla rodziców związanymi z zapewnieniem opieki w czasie strajku. Prosimy jednak o wyrozumiałość. Sytuacja jest trudna dla kazdej ze stron.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z prawem Dyrektor szkoły nie może wcześniej zbierać żadnych deklaracji od nauczycieli, czy przystąpią do strajku czy nie. Informację o liście Dyrektor otrzymuję dopiero w chwili rozpoczęcia  strajku i lista ta może ulegać zmianie w każdym dniu. Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ zaistniała sytuacja uniemożliwia  wcześniejsze poinformowanie Państwa, co do organizacji pracy szkoły w poszczególnych dniach.

Z poważaniem
Iwona Sobka

 

opis dokumentutypdata

Wniosek o zasiłek opiekuńczy

pdf03-04-2019[ Pobierz ]
278 kB

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8

pdf03-04-2019[ Pobierz ]
739 kB
Płatności za obiady - kwiecień

Szanowni Państwo

Bardzo prosimy by wpłaty za obiady były dokonywane w miesiącu, za który Państwo opłacacie posiłki.

Dodatkowo informujemy, ze wpłaty gotówkowe moga być dokonywane wszedzie gdzie tylko będziecie mogli Panstwo wplacić gotówkę - kasa urzędu gminy, poczta, inkasa przyjmujące gotówkę. Nalezy podać tylko konto do wpłat i zapisać odpowiedni tytuł.

Prosimy o wpłatę tylko ustalonych kwot. Nadpłaty utrudniają ksiegowanie. Prosimy o terminowe wpłaty - w nieprzekraczalnym terminie do 10 kwietnia.

Opłata za obiady w kwietniu 2019 - 42 zł

Zebranie z rodzicami w dniu 28.03.2019

Zebranie z rodzicami

28 marca 2019 r. ( czwartek) zapraszamy rodziców na zebranie .

Harmonogram spotkania z rodzicami :
- godz. 16.30 - 17.30 - zebranie oddziałów przedszkolnych i klas 0-III
- godz. 17.30 - 18.30  spotkanie wychowawców z rodzicami klas IV-VIII


 

dyrektor szkoły

Rekrutacja do oddziałow przedszkolnych 2019/2020

Szanowni Państwo

 

Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Gminy Klembów

 

 

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Już 8 marca 2019 r. rozpocznie się tak zwany etap kontynuacji - rodzice tegorocznych przedszkolaków zostaną poproszeni o złożenie w prostym druku deklaracji, czy życzą sobie, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w obecnej placówce w roku szkolnym 2018/2019. Oczywiście dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym, którego rodzice wyrażą taką wolę, zostało zagwarantowane miejsce w ich dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole. Deklaracja powinna być złożona w formie tradycyjnej, na druku pobranym z przedszkola lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko i tam też złożona. Rodzice mają czas do złożenia takiej deklaracji najpóźniej do 15 marca 2019 r. do godziny 12.00.

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy

Tak jak w ubiegłym roku, rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, będą mogli dokonać rejestracji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole za pośrednictwem Internetu.
Już od 18 marca 2019 r. rodzice będą mogli poprzez stronę internetową zapoznać się ze szczegółową ofertą wszystkich przedszkoli i szkół prowadzących oddziały przedszkolne, złozyc wnioski o przyjęcie dziecka- ostateczny termin 9 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

 

Zadaniem rodziców jest: zalogowanie się do systemu, wpisanie w elektronicznym wniosku danych dziecka i rodzica i wskazanie, jakie przedszkola biorą pod uwagę – tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy przedszkola lub szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej wymarzonego.

Po wprowadzeniu danych do komputera rodzice będą proszeni o wydrukowanie papierowej wersji wniosku i dostarczenie go do tzw. przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru – czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku – wystarczy jego wydruk zanieść tylko do jednej placówki. P

 

26 kwietnia 2019 r. po godzinie 15.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia zarówno w przedszkolach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego www.klembow.pl zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

 

Ostatnim zadaniem rodziców przyszłych przedszkolaków pozostanie złożenie - najpóźniej do dnia 8 maja 2019 r. do godziny 15.00 - tzw. deklaracji potwierdzenia woli. Na druku pobranym z systemu albo na druku z przedszkola lub szkoły rodzice będą proszeni o ostateczne potwierdzenie chęci korzystania z usług danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

 

10 maja 2019 r. o godzinie 15.00 nastąpi opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Została przewidziana również tzw. rekrutacja uzupełniająca.  Będzie ona prowadzona na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych.

Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany 31 maja 2019 r.

 

Rodzice, których dzieci nie zostały wcześniej zakwalifikowane, będą mogli w terminie od 3 czerwca 2019 r. do 12 czerwca 2019 r. zarejestrować się w systemie elektronicznym oraz złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami do wybranej placówki.

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi 5 lipca 2019 r. o godzinie 15.00

 

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udzielają:

 • przedszkola i szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne
 • Centrum Usług Wspólnych w Klembowie: tel. 29 753 88 28-30 (28,29,31,49), e-mail: oswiata@klembow.pl

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w roku 2019/2012 określa:

http://www.bip.klembow.pl/uploadf/Zarzadzenie_Nr_0050_12_2019.pdf

 

Kryteria rekrutacji określa: Uchwała Nr VI.287.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

 

opis dokumentutypdata

Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 (tryb 5 godzinny)

docx08-03-2019[ Pobierz ]
43 kB

Oświadczenie o wielodzietności.
(W związku z tym, że nie wszyscy rodzice, którzy we wniosku zaznaczą spełnianie kryterium wielodzietności, dołączają do wydrukowanego i składanego w placówce wniosku wymagane oświadczenie o wielodzietności.)

pdf18-03-2019[ Pobierz ]
293 kB
Rekrutacja uczniów do klasy I w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Rodzice

Obowiązek szkolny uregulowany jest w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 35 ust. 2 obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Od 1 września 2019 roku obowiązek szkolny spełniony będzie po ukończeniu 8 - letniej szkoły podstawowej. Do tej pory obowiązek ten był spełniany również po ukończeniu gimnazjum. Obowiązek szkolny po 1 września 2019 r. można realizować zarówno w szkole podstawowej publicznej, jak i niepublicznej.

Rekrutacja uczniów do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 odbywa sie w oparciu o zapisy Statutu szkoły (paragraf 4 Statutu):

 

I etap

 

 Od 17 marca do 15 kwietnia  - składanie  do sekretariatu szkoły deklaracji  realizacji obowiązku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie przez rodziców/prawnych opiekunów uczniów. Do szkoły przyjmowane są z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną /skład: dyrektor szkoły, dwóch wyznaczonych wychowawców klas/.

Określa się następujące kryteria uwzględniane podczas postępowania rekrutacyjnego  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

a) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Dobczynie - 10 pkt.

b) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole - 6 pkt.

c) miejsce pracy rodzica/prawnego opiekuna lub miejsce zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkole (np. dziadkowie) znajduje się w Dobczynie - 2 pkt.

d)uzasadniona przez rodzica/ prawnego opiekuna sytuacja - 1 pkt.

Komisja Rekrutacyjna może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.

W przypadku spełnienia równocześnie przez kandydata kilku kryteriów sumuje się liczbę  punktów. Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym okaże się, że kandydaci mają taka samą liczbę punktów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Do 25 kwietnia do godz.1200– szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do klasy pierwszej – I etap rekrutacji, poprzez zamieszczenie ich na tablicy informacyjnej dla rodziców w szkole.

II etap uzupełniający

 Od 25 kwietnia do 25 sierpnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej  (jeśli po I etapie rekrutacji są wolne miejsca). Zasady rekrutacji jak w I etapie.

Do 31 sierpnia do godz. 1500 – ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

Wzory wniosków i deklaracji dostępne są poniżej oraz w sekretariacie szkoły

opis dokumentutypdata

Wniosek o przyjęcia dziecka (ur. 2013 r.) do klasy I w roku szkolnym 2019/2020

pdf04-03-2019[ Pobierz ]
240 kB

Wniosek o przyjęcie dziecka (ur.2012 r.) do klasy I w roku szkolnym 2019/20120

pdf04-03-2019[ Pobierz ]
181 kB
Dzień otwarty - 22.01.2019 r.

Szanowni Państwo


Przypominam, że w dniu jutrzejszym (w ramach dnia otwartego) nauczyciele naszej szkoły są do Państwa dyspozycji w godzinach 15.30- 17.00 .
Będziecie mogli Państwo w tych godzinach uzyskac informację na temat postępów uczniów w nauce oraz zapoznać sie z ocenami klasyfikacyjnymi na I semestr. Uczniowie otrzymaja również wykaz ocen na I semestr roku szkolnego 2018/2019.

Praca oddziałów przedszkolnych w ferie zimowe 2019

Szanowni Rodzice przedszkolaków

 

Informuję, że tak jak co roku, w okresie ferii zimowych oddziały przedszkolne pracują normalnie, zapewniając przedszkolakom 5- godzinną opiekę (w godzinach 8.00- 13.00). Oddziały przedszkolne są oddziałami nieferyjnymi.

Świetlica szkolna, co do zasady, jest feryjna więc w czasie ferii zimowych nie są prowadzone zajęcia świetlicowe, co oznacza, że dla przedszkolaków, w okresie ferii zimowych nie organizujemy opieki świetlicowej.

W okresie tym, na  rodzicach przedszkolaków, którzy uczęszczają na świetlicę (w okresie poza feriami) spoczywa zadanie zapewnienia dzieciom opieki po godzinie 13.00 we własnym zakresie.

 

 

Przekaż szkole 1% podatku - informacja o realizacji

Szanowni Darczyńcy

Bardzo dziękujemy za wpłatę 1% podatku na rzecz naszej szkoły. Uzbierała się pokaźna kwota, która zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego dla szkoły. Każda złotówka miała znaczenie. Szczególne podziękowania dla PSB Mrówka Wołomin Mador S.C.

 

Nasz profil w Fundacji: https://fsmm.pl/8912/aktywni_mimo_wszystko

 

Ważne terminy - przypomnienie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:

 

02.11.2018 (piątek)
15-17 .04.2019 (poniedziałek, wtorek, środa - egzamin VIII klasy)

2.05.2018 (czwartek)

19 .06. 2019 (środa)

 

W tych dniach czynna będzie świetlica szkolna  dla zgłoszonych uczniów. Należy zawiadomić szkołę, że dziecko skorzysta z takiej opieki. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 799 93 32

Świetlica szkolna

Informuję, że od 01.10.2018 r. świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.30.

Ubezpieczenie uczniów 2018/2019

Szanowni Państwo


Od tego  roku szkolnego ubezpieczenie uczniów odbywa się poprzez Państwa indywidualne zadeklarowanie się i wpłatę za pomocą Państwa adresów e-mail.
Informuje, że szkoła zawarła grupowe ubezpieczenie NNW w ogólnopolskim programie "Bezpieczne dziecko -2018".

 

Każdy z rodziców indywidualnie zgłasza dziecko za pośrednictwem strony internetowej https://gestumbroker.pl/bezpieczne-dziecko/

Kod dostępu (do zakładki NNW) dla naszej szkoły to: SKO8022

Dziennik elektroniczny - zmiana usługodawcy

Szanowni Państwo

Z uwagi na fakt przejścia na inny niż dotychczas dziennik elektroniczny informujemy:
- dostęp do dziennika uzyskacie Państwo po dostarczeniu wychowawcom swoich adresów e-mail;
- administrator zarejestruje Państwa adres e-mail w systemie i wówczas będa mogli Państwo samodzielnie utworzyć swoje konto;
- szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w dniu 13 września 2018 r. podczas zebrania z rodzicami.

RODO - informacje

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkiem informacyjnym przekazujemy Państwu pakiet informacji na ten temat. Wszystko znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: http://spdobczyn.pl/strona=RODO

W niniejszym zestawie znajdziecie Państwo dokumenty dot. spełnienia tzw. obowiązku informacyjnego wobec:

 - UCZNIÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 - PRACOWNIKÓW JEDNOSTKI

Zgodnie z postanowieniami ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), celem  obowiązku informacyjnego jest zwiększenie kontroli nad danymi osobowymi osób, a Szkoła, jako administrator danych osobowych, jest zobowiązana do szczegółowego poinformowania o zakresach, sposobach i celach przetwarzania danych osobowych.

Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną dla tego działania jest art. 13 i 14 Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

                                                                                                                                          Dyrektor szkoły: /-/ I. Sobka

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 3 września 2018 r. o godzinie 10.00.

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego - uzupełniajaca

Szanowni Państwo

Informuję, że w wyniku rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych zostali przyjęci wszyscy zgłoszeni kandydaci.

Podręczniki w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo
Od nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie otrzymuja bezpłatne podręczniki. Jedynie podręczniki do religii uczniowie zakupują sami wg poniższego zestawienia:

Zestaw podręczników do religii na rok szkolny 2018/2019 r.

 

KL. 0 „Z Panem Jezusem”. Podręcznik dla grupy sześciolatków.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa-Olsztyn.

 

KL. I „W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego".

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasyI szkoły podstawowej. Część I i II.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. II "A oto Ja jestem z wami".

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy II szkoły podstawowej. Część I i II.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. III  „Kto spożywa Moje Ciało, ma życie”.

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy III szkoły podstawowej. Część I i II.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.                                                  

 

Kl. IV „Jestem Chrześcijaninem".

 Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

 

Kl. V „Wierzę w Jednego Boga”.

 Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy V szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. VI „Wierzę w święty Kościół powszechny”.

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

 

KL. VII

"Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze".

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VII.

Na okładce może być napisane do kl. I gimnazjum, albo do kl.VII szkoły podstawowej.

Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

Autor: ks. Piotr Tomasik.

 

KL. VIII

„Ty ścieżkę życia mi ukażesz”.

Podręcznik katechetyczny dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.

Na okładce może być napisane do kl. II gimnazjum, albo do kl.VIII szkoły podstawowej.

Wydawnictwo katechetyczne, Warszawa.

Autor ks. Piotr Tomasik.

Rok szkolny 2017/2018

Zaproszenie dla przyszłych przedszkolaków

Szanowni Rodzice Przedszkolaków

W dniach 26 - 29 czerwca 2018 r. w godzinach 9.00- 13.00 będziecie mogli Państwo zapoznać sie z warunkami nauczania w oddzialach przedszkolnych. Dyżurujący nauczyciele przedstawią Państwu wymagania, pokażą dzieciom w jaki sposób funkcjonuje oddział przedszkolny. Dzieci będa mogły pobawić się w salach, w których rozpoczną edukacje przedszkolną.

 

Serdecznie zapraszam
dyrektor szkoły Iwona Sobka

Ważne terminy związane z klasyfikacją i promocją 2017/2018

21.05.2018 r. - informacja o ocenach niedostatecznych (potwierdzenie informacji przez rodziców)
4.06. 2018 r. - rozpoczęcie procedury wystawienia ocen z zachowania (arkusze wychowawców klas)
7.06.2018 r. - zebranie z rodzicami (informacja o ocenach przewidywanych), 0-III godz. 16.30, IV - VII godz. 17.30
11.06.2018 r. - wystawienie ocen w dzienniku elektronicznym "ołówkiem"
15.06.2018 r. - wystawienie ocen - ostateczna ocena
18.06.2018 r. - rada pedagogiczna, dzień otwarty w godzinach 14.30 - 16.30
21.06.2018 r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (świetlica pracuje)
22.06.2018 r. - uroczyste zakończenie roku szkolnego - godz. 10.00

Ważne dla uczniów klasy VII w roku szkolnym 2017/2018

Warszawa, 18 maja 2018 r.

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej
oraz klas II gimnazjum,

 

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

 

Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

 

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.

Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych.

Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,
 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

 

W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

 

Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

 

Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

 

Z wyrazami szacunku

 

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Informacje dla rodziców dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od września 2018 r.

Szanowni Państwo

Informuję, że zakończono rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych. Wszyscy kandydaci zostali zakwalifikowani. Od września 2018/2019 będą funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne: dla dzieci pięcioletnich ( oddział 0A) i dla dzieci sześcioletnich (oddział OB).

 

 Listy dzieci zakwalifikowanych  zostały wywieszone w szkole. Poniżej przedstawiamy Państwu dwa dokumenty do pobrania. Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do wychowawcy w pierwszym dniu zajęć w szkole- we wrześniu.

Spis przyborów ułatwi Państwu skompletowanie wyprawki dla przedszkolaka.

Dodatkowo zachęcamy Państwa do zapoznania sie z bardzo ciekawymi informacjami ze stworzonej dla  potrzeb oddziałów przedszkolnych podstrony naszej strony internetowej szkoły:

                                                                   Dziecko w przedszkolu

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzin naszej szkoły na bieżąco, by dziecku ułatwić adaptację. Zapraszamy do wizyty w salach oddziału przedszkolnego (najlepiej po godzinie 13.30), zachęcamy do zabawy na placu zabaw. Pierwszy tydzień września 2018 r. będzie tygodniem adaptacyjnym, mimo to warto juz teraz oswajać dziecko ze szkołą.

                                                                                 Zapraszamy serdecznie

opis dokumentutypdata

Ankieta informacyjna- przedszkolak  2018/2019

docx13-06-2017[ Pobierz ]
14 kB

Spis potrzebnych przyborów/rzeczy/podręczniki - przedszkolak 2018/2019

docx13-06-2017[ Pobierz ]
14 kB
Pracownik na staż

Dyrektor szkoły przyjmie na staż pracownika na stanowisko woźnej szkoły. Osoba, która chciałaby podjąć pracę musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna. Bliższych informacji udzielamy pod numerem telefonu 22 799 93 32.

Owady - lekcja biologii na zywo

PROGRAM EDUKACYJNY  23 kwietnia 2018 r. godz. 8.40

"Lekcja biologii na żywo"

OWADY

Zapraszamy klasy 0 - III na lekcję poświęconą owadom. Spotkanie prowadzone jest przez entomologa.

W programie prezentujemy:

 • Zakres treści programowych: owady jako grupy stawonogów, różnorodność elementów budowy ciała określonych okazów, cykl życiowy: zachowania godowe, różnorodność larw, linienie, poczwarki, przeobrażenie w owada dorosłego itp.
 • W takcie lekcji zostanie przedstawiona rola owadów w środowisku, znaczenie owadów w życiu codziennym ludzi oraz  sposoby wykorzystywania tych zwierząt przez człowieka .
 • Spotkanie z żywą przyrodą służy przełamaniu lęku oraz obaleniu mitów na temat owadów wśród dzieci. Uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania typu: Czy owady potrafią uprawiać ogródek? Jaki owad podróżuje tysiące kilometrów? Dlaczego modliszka zjada samca po zakończeniu godów? Po co motylom perfumy?

Poprzez prezentację żywych okazów(modliszka, larwy chrząszczy, karaczan, szarańcza, liśćce, straszyki, patyczaki) oraz kolekcję spreparowana (motyle i ćmy polskie i tropikalne, chrząszcze, ważki, pluskwiaki)staramy się rozwinąć zainteresowania przyrodnicze, oraz postawy badawcze u widzów, którzy mają okazję przyglądnąć się zwierzakom z bliska i poszerzyć wiedzę na ich temat.
(cena biletu - 5 zł)

 

Modliszka zwyczajna (Mantis religiosa) Karaluch amerykański (Periplaneta americana) Samica Locusta m. migratoria

 

 

Rekrutacja 2018

Informacja o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Gminy Klembów

Link do strony rekrutacyjnej tutaj.

Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Już 16 marca 2018 r. rozpocznie się tak zwany etap kontynuacji - rodzice tegorocznych przedszkolaków zostaną poproszeni o złożenie w prostym druku deklaracji, czy życzą sobie, aby ich dziecko kontynuowało edukację przedszkolną w obecnej placówce w roku szkolnym 2018/2019. Oczywiście dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym, którego rodzice wyrażą taką wolę, zostało zagwarantowane miejsce w ich dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole. Deklaracja powinna być złożona w formie tradycyjnej, na druku pobranym z przedszkola lub szkoły, do którego uczęszcza dziecko i tam też złożona. Rodzice mają czas do złożenia takiej deklaracji najpóźniej do czwartku 22 marca 2018 r. do godziny 10.00.

Dzieci ubiegające się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy

Tak jak w ubiegłym roku, rodzice, których dzieci rozpoczynają edukację przedszkolną, będą mogli dokonać rejestracji do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole za pośrednictwem Internetu.
Już od 14 marca 2018 r. rodzice będą mogli poprzez stronę internetową zapoznać się ze szczegółową ofertą wszystkich przedszkoli i szkół prowadzących oddziały przedszkolne.

Od 23 marca 2018 r. rodzice dzieci rozpoczynających edukacje przedszkolną, lub chcących zmienić placówkę za pośrednictwem Internetu będą mogli zrobić to za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Zadaniem rodziców jest się logować do systemu, wpisać w elektronicznym wniosku dane dziecka i rodzica i wskazać, jakie przedszkola biorą pod uwagę – tworząc tak zwaną listę preferencji. Na tej liście będzie można wskazać maksymalnie trzy przedszkola lub szkoły prowadzące oddziały przedszkolne, oczywiście po uszeregowaniu ich od tego najbardziej wymarzonego. Po wprowadzeniu danych do komputera rodzice będą proszeni o wydrukowanie papierowej wersji wniosku i dostarczenie go do tzw. przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru – czyli tej placówki, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy preferencji. Nawet jeśli rodzice wskażą trzy placówki na jednym wniosku – wystarczy jego wydruk zanieść tylko do jednej placówki. Pracownicy przedszkoli i szkół czekają na takie zgłoszenia do 20 kwietnia 2018 r. do godziny 15:00 (rejestracja w systemie tylko do godz. 12:00).

Rodzice, którzy nie mogą albo nie chcą korzystać z komputera, będą mogli oczywiście pobrać z przedszkoli lub szkół tradycyjną, papierową kartę zgłoszenia do wypełnienia ręcznie.

11 maja 2018 r. po godzinie 15.00 rodzice będą mogli się dowiedzieć, do jakiego przedszkola zostało zakwalifikowane ich dziecko. Tego dnia zarówno w przedszkolach, ale również za pośrednictwem systemu internetowego www.klembow.pl zostanie opublikowana informacja na temat dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek.

Ostatnim zadaniem rodziców przyszłych przedszkolaków pozostanie złożenie - najpóźniej do dnia 17 maja 2018 r. do godziny 15.00 - tzw. deklaracji potwierdzenia woli. Na druku pobranym z systemu albo na druku z przedszkola lub szkoły rodzice będą proszeni o ostateczne potwierdzenie chęci korzystania z usług danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole.

Została przewidziana również tzw. rekrutacja uzupełniająca. Rodzice, których dzieci nie zostały wcześniej zakwalifikowane, będą mogli od 2 sierpnia 2018 r. zgłaszać się do przedszkoli lub szkół, w których pozostały jeszcze wolne miejsca. Lista wolnych miejsc zostanie oczywiście opublikowana na stronie internetowej www.klembow.pl.

 

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udzielają:

 • przedszkola i szkoły podstawowe prowadzące oddział przedszkolny
 • Centrum Usług Wspólnych w Klembowie: tel. 29 753 88 28-31, e-mail: oswiata@klembow.pl

 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym w roku 2018/2019 określa: Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Klembów z 29 stycznia 2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Klembów na rok szkolny 2018/2019.

 

 

Kryteria rekrutacji określa: Uchwała Nr VI.287.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

opis dokumentutypdata

Harmonogram rekrutacji 2018

pdf02-02-2018[ Pobierz ]
680 kB
Organizacja rekolekcji 2018

ORGANIZACJA REKOLEKCJI 2018

 

W dniach 6-7 marca (wtorek,środa )  2018 r. uczniowie, wspólnie z nauczycielami, będą uczestniczyli w rekolekcjach wielkopostnych wg. następującego harmonogramu:

 Wyjazd uczniów spod szkoły w godzinach :

klasy : VII,VI,V ...... zbiórka o godzinie 9.20, (odjazd autokaru - godz.9.30)

klasy :IVA, IVB,IIIA,IIIB ......  zbiórka o godzinie 9.40, (odjazd autokaru - godz. 9.50)


Uczniowie oddziału zerowego oraz klas I i II uczestniczą w rekolekcjach popołudniowych pod opieką rodziców, dziadków, opiekunów.

 

Przewidywana godzina powrotu uczniów: godz. 11.00 - klasy młodsze, godz. 11.10 - klasy starsze

 

W dniach tych będą się odbywały normalne zajęcia lekcyjne i świetlicowe ( z wyłączeniem godzin na wyjazd do Kościoła). Rodzice odbieraja uczniów według normalnego planu zajęć w danym dniu. Rodziców, którzy zadecydują, ze ich dziecko ma pozostac w szkole podczas trwania rekolekcji prosimy o kontakt.

Uczniowie klas III-VII , którzy nie będą uczestniczyli w rekolekcjach będą w tych godzinach przebywać na świetlicy)

Fundusz sołecki wsparciem dla szkoły

W 2017 roku mieszkańcy zadecydowali o podziale fundusz sołeckiego w taki sposób by wesprzeć naszą szkołę w 2018 r. Zebranie mieszkańców zadecydowało o przeznaczeniu w 2018 r. następujacych kwot:

Sołectwo Pasek - kwota 1500,00 zł na zakup sprzetu sportowego dla szkoły
Sołectwo Dobczyn - kwota 6000,00 zł na zatrudnienie "Stopka" przed szkołą,  kwota 7000,00 zł na modernizacje placu zabaw

To kolejny juz raz kiedy ogół mieszkańców zadecydował o wsparciu. W poprzednich latach sołectwa: Dobczyn, Pasek i Nowy Kraszew też nas wsparły. Dzięki temu mamy zadaszoną wiatę na rowery, nowe urządzenia zabawowe.

Serdecznie dziękujemy!

19 lutego 2018 r., klasy 0-III, godz. 10.35

PROGRAM EDUKACYJNY

"Lekcja biologii na żywo"

PŁAZY

Zapraszamy dzieci klas 0-III na lekcję poświęconą płazom. Program ten prowadzony jest przez pedagoga oraz herpetologa

W programie  prezentujemy  zakres  treści  programowych dotyczących:

 • Systematyki,  morfologii,  fizjologii,  sposobów  rozmnażania i odżywiania u omawianych organizmów.
 • Zapoznajemy publiczność z charakterystycznym środowiskiem występowania przedstawionych gatunków, oraz z ich zachowaniem i przyzwyczajeniami.

Pragniemy   poszerzyć  wiedzę   odbiorców   w   zakresie rozpoznawania i charakteryzowania poszczególnych gatunków. W trakcie programu obalamy mity dotyczące płazów i przełamujemy stereotypy na ich temat.

Poprzez prezentację żywych okazów: rzekotki, drzewołazy, ropucha Aga, kumaki, traszki, salamandry (ok.7 płazów), staramy się rozwinąć zainteresowania przyrodnicze, oraz postawy badawcze u widzów, którzy mają okazję przyglądnąć się zwierzakom  z bliska. (cena biletu - 5 zł)

 

Kumak nizinny Aga Salamandra plamista
Rodzicu pobierz i przeczytaj całość badań

Według najnowszych badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 aż 43% młodych Polaków w wieku 11-18 lat ma kontakt z pornografią, w tym 18% co najmniej raz w tygodniu. Niepokojący jest też fakt, że z materiałami takimi styka się 28% najmłodszych dzieci w wieku 11-14 lat. Dwa razy częściej na treści pornograficzne trafiają dzieci, których rodzice nie ustalili zasad dotyczących korzystania z internetu.

Wyniki najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią” potwierdzają częsty kontakt dzieci i młodzieży z materiałami seksualizującymi. Intensywność styczności z takimi treściami wzrasta wraz z wiekiem badanych – kontakt z pornografią ma 21% 11- i 12-latków oraz aż 63% młodych ludzi w wieku 17-18 lat. Kontakt z pornografią jest zróżnicowany także ze względu na płeć. Częściej z takimi treściami mają kontakt chłopcy (50%) niż dziewczyny (36%).

 

Przeczytaj najnowsze badania na ten temat: http://fdds.pl/baza_wiedzy/kontakt-dzieci-mlodziezy-pornografia-2017/

Komunikat w sprawie korzystania z obiadów w szkole

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJACYCH Z POSIŁKÓW

  W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA W DOBCZYNIE


Ustala się  dzienną stawkę żywieniową dla uczniów : 3,00 zł. za korzystanie z obiadu jednodaniowego +  sok lub owoc

 


Na obiady uczniowie zapisują się na dany miesiąc. Należy zgłosić chęć korzystania z posiłków do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca (np. zapisanie dzieci na żywienie w listopadzie musi nastąpic najpóźniej do końca października), a w miesiącu wrześniu do 10 września.  Opłaty wnosi się na konto bankowe  w okresach miesięcznych do piątego dnia każdego miesiąca. WPŁATY DOKONUJEMY TYLKO NA DANY MIESIĄC, NIGDY Z GÓRY NP. ZA TRZY MIESIĄCE. W sytuacji gdy rodzic opłaci w październiku obiady za X, XI, XII nie będzie możliwości zwrotu opłaty w listopadzie i grudniu gdy dziecko np. zachoruje. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie opłat tylko za jeden miesiąc. Od października nie trzeba przedstawiać dowodów wpłaty (księgowość sporzadza nam zestawienia.

 

 

Konto do wpłat za posiłki:

Bank Polska Kasa Opieki SA , ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15, 00- 978 Warszawa,

Numer konta 04 1240 6074 1111 0000 4997 0401
tytułem według wzoru: Jan Kowalski klasa V obiady -  październik 2017.

Wpłaty gotówką są możliwe wyłącznie w kasie Urzędu Gminy Klembów, ul. Gen. Fr.Żymirskiego 38, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.

 

 

 

Posiłki wydawane są na miejscu w stołówce szkolnej na podstawie listy imiennej zgodnej z   listą wpłat za żywienie.

W trakcie wydawania posiłków w części świetlicy przeznaczonej do spożywanie posiłków mogą przebywać tylko uczniowie korzystający z żywienia.

Za bezpieczeństwo oraz właściwe zachowanie uczniów odpowiadają dyżurujący nauczyciele.

Po spożytym posiłku dzieci odnoszą naczynia do wyznaczonego miejsca.

Jadłospis na cały tydzień znajduje się  przy okienku wydawania posiłków. Jadłospis ustala intendent szkoły i kucharka w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Wysokość opłat za dany miesiąc podana jest na tablicy informacyjnej przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

 W przypadku nieobecności ucznia szkoły korzystającego z posiłków  w stołówce szkolnej zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego, dnia nieobecności. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłków przez ucznia korzystającego z posiłku   w stołówce szkolnej. Zwroty odliczane będą tylko wtedy, gdy rodzic lub prawny opiekun  poinformuje osobiście lub telefonicznie szkołę w pierwszym dniu nieobecności dziecka o czasie przewidywanej nieobecności

Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji  z posiłku w przypadku gdy, nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność lub rezygnację z posiłku. Należna kwota zwrotu opłaty, powinna być rozliczona w danym miesiącu.

 

Dopuszcza się uwzględnienie jej rozliczenia w następnym miesiącu za wyjątkiem grudnia i czerwca.

telefon do sekretariatu szkoły : 22 799 93 32

 

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat z dnia 21.09.2017 r.
Szanowni Państwo

Rada Rodziców wzięła na siebie zadanie podpisania umowy na ubezpieczenie uczniów. Wybrano najkorzystniejsze warunki, które zaproponowała firma "Compensa". Składka roczna - 36 zł od dziecka. Rodzice, którzy chca skorzystac z tej opcji proszeni są o wpłaty w/w kwoty w sekretariacie szkoły w dniach od 25 do 28 września 2017 r. w godzinach 8.00 - 13.30. Warunki ubezpieczenia do pobrania poniżej.
Poniżej zmienione warunki umowy, wraz z wynegocjowaną sumą za pobyt dziecka w szpitalu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja dla Rodziców

Zmiany w ubezpieczeniach!!!

Informujemy, że od tego roku szkoła nie zajmuje się ubezpieczeniem uczniów. Przypominamy, że ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe. Umowa ubezpieczenia jest więc dobrowolną i indywidualną umową zawieraną wyłącznie  z woli rodziców i dotyczy zarówno następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie zajęć  edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły, jak i imprez i wycieczek szkolnych w kraju.

Wyjątek  stanowią wycieczki  lub imprezy zagraniczne, których uczestnicy muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, co wynika z zapisów §15 rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Z uwagi na powyższe informujemy, że Rodzice chcący ubezpieczyć swoje dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) mogą to uczynić indywidualnie u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.

opis dokumentutypdata

Warunki ubezpieczenia

jpg21-09-2017[ Pobierz ]
627 kB
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Szanowni Rodzice, Uczniowie i najmłodsi - Przedszkolacy

Dobiega końca okres wakacyjny. Czas na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się 4 września (poniedziałek) o godzinie 10.00. Jesli dopisze nam pogoda rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się na dziedzińcu przed szkołą.

Po ogólnym rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie wraz z wychowawcami spotkaja się w celu przekazania informacji organizacyjnych.
Rodzice przedszkolaków (wspólnie z dziećmi) spotkają sie z wychowawcami grup przedszkolnych. Podczas spotkania otrzymacie Państwo wyczerpujace informacje związane z rozpoczęciem przez dzieci edukacji przedszkolnej.

Świetlica 2017/2018

Szanowni Państwo
Informuję, że w bieżącym roku szkolnym świetlica szkolna czynna będzie w godzinach 8.00-16.30.
Zapisy dzieci na świetlicę prowadzimy od dnia 1.09.2017 r. Druk wniosku o przyjęcie dziecka na świetlicę do pobrania poniżej, lub w sekretariacie szkoły.
Przypominam, że do świetlicy szkolnej przyjmujemy uczniów klas I-III (wyjątkowo klasy 0), których oboje rodzice pracują zawodowo.

opis dokumentutypdata

Zgłoszenie dziecka na zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2017/2018

docx28-08-2017[ Pobierz ]
17 kB

Rok szkolny 2016/2017

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )