herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

MENU
O szkole
Dla nauczycieli
Plan lekcji
Informacje
Dokumenty
Projekty unijne
Przydatne
BIP
Nasza gmina
Ważne adresy

Stowarzyszenie "Czas na działanie" w Dobczynie

 

Witamy Państwa

Nasze Stowarzyszenie zajmuje się integracją mieszkańców oraz organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży. Osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy. Mamy nadzieję, że nasze działania zostaną pozytywnie  odebrane przez mieszkańców, a nasze Stowarzyszenie funkcjonować będzie sprawnie i skutecznie - przynosząc radość i zadowolenie wszystkim chętnym i dobrze nastawionym ludziom.
Zapraszamy wszystkich chętnych w nasze szeregi. Deklaracje członkowskie są dostępne poniżej i w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dobczynie.
Składkę członkowską w wysokości 30 zł rocznie należy przekazać na konto Stowarzyszenia :
Bank Pekao numer rachunku : 16124063351111001062752052 
tytułem : składka członkowska za rok 2015 + imię i nazwisko

znajdziesz nas na Facebooku 

Informacje podstawowe

Pełna nazwa: Stowarzyszenie - "Czas na działanie"

 

Numer KRS0000547421

Zarząd Stowarzyszenia:

Iwona Rosiak - prezes
Ewa Kowalczyk - wiceprezes
Marta Kurek - skarbnik

Anna Michniewicz - członek Zarządu
Aneta Sinkiewicz - członek Zarządu

Komisja rewizyjna:
Anna Lipska
Monika Gizińska
Anna Banaszek
Hanna Budkiewicz

Fragment statutu:

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9. Celem Stowarzyszenia jest :

  1. wyrównanie szans edukacyjnych i rozwoju dzieci i młodzieży, niezależnie od indywidualnych różnic wynikających między innymi z niepełnosprawności, z trudności w uczeniu się, miejsca zamieszkania, środowiska.
  2. pomoc dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzicom i opiekunom,
  3. integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną i pełne ich uczestnictwo w życiu społecznym,
  4. bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz zapobieganie zjawiskom patologii społecznej,
  5. budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich oraz rozwój świadomości i postaw obywatelskich,
  6. współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w kraju i za granicą na gruncie zasad i wartości kultury europejskiej,
  7. wyrównanie szans w zdobywaniu zatrudnienia i podejmowaniu działalności gospodarczej,
  8. popieranie inicjatyw w zakresie kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska i gospodarki,
  9. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
  10.  ochrona dóbr kultury i tradycji oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
  11. działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz utrzymania ładu przestrzennego.
  12. promocja i wspomaganie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
  13. aktywizacja i integracja mieszkańców, rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
  14. działanie na rzecz walki z bezrobociem oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  15. promocja przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.
  16. promocja Gminy Klembów.

§  10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

  1. działalność edukacyjną a szczególnie :
    1. organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji,
    2. organizowanie konferencji, seminariów i narad,
  2. promocję i pomoc dla jednostek oświatowych przez :
    1. tworzenie bazy dydaktycznej,
    2. uczestnictwo w zawodach, konkursach i olimpiadach oraz ich organizowanie,
    3. wsparcie materialne i organizacyjne,
    4.  tworzenie odpowiednich funduszy na rozwój dzieci i młodzieży oraz osób działających na ich rzecz,
  3. działania charytatywne i inne,
    1. organizacja imprez integrujących środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,
    2. organizacja wypoczynku dla środowisk osób niepełnosprawnych,
  4. współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych i lokalnych,
  5. współpracę z organami władzy rządowej i samorządowej,
  6. współpracę z organizacjami gospodarczymi i ośrodkami naukowymi,
  7. pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą,

§ 11. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

opis dokumentutypdata

Statut Stowarzyszenia

docx29-06-2016[ Pobierz ]
25 kB

Deklaracja członkowska

docx29-06-2016[ Pobierz ]
19 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )