herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     BIP - zamówienie publiczne do 30000 EURO

Zapytanie o cenę - produkty zywnościowe do stołówki szkolnej 2017 r.

Informacja: do dnia 23.12.2016 r., do godziny 9.00 nie wpłynęła żadna oferta.


 

Zapytanie o cenę nr 2/2016
dotyczy zakupu produktów żywnościowych do stołówki szkolnej

opis dokumentutypdata

Zapytanie o cenę (informacje ogólne).

docx15-12-2016[ Pobierz ]
19 kB

Formularz oferty

docx15-12-2016[ Pobierz ]
30 kB

Wytworzył:Iwona Sobka2016-12-15
Udostępnił:Iwona Sobka2016-12-15 17:16:34
Zmodyfikował:Iwona Sobka2016-12-23 13:15:42
Zapytanie ofertowe- zakup pomocy dydaktycznych

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni dydaktycznych do zajęć prowadzonych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - VI edycja” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

DATY

 
Ogłoszenia Zamówienia
01.12.2016r.
Składania Ofert
08.12.2016r. godz 10:00

 

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.64.2016 Naciśnij aby pobrać
Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Naciśnij aby pobrać
Załącznik 2 "Wzór umowy" Naciśnij aby pobrać
Załącznik 3 "Szczegółowy opis zamówienia" Naciśnij aby pobrać
Załącznik 4 "Oświadczenie o braku powiązań Kapitałowych lub osobowych" Naciśnij aby pobrać

Wytworzył:Iwona Sobka2016-12-01
Udostępnił:Iwona Sobka2016-12-01 21:26:08
Zmodyfikował:Iwona Sobka2016-12-02 08:40:55
Zapytanie o cenę

Informacja: do dnia 9.12.2016 r. nie wpłynęła żadna oferta.


 

Zapraszam do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dobczynie jako zamawiający , zaprasza  Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę  zgodnie z art.  69-73 ustawy z dnia  29  stycznia  2004 -  Prawo o zamówieniach publicznych. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup  materiałów biurowych i papierniczych wg załączonej listy.

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone firmie oferującej najniższą cenę przy zachowaniu wysokich standardów wykonania, przy zachowaniu zasady, że koszt dostarczenia materiałów lezy po stronie oferenta.

Oferta winna być złożona do dnia 9 grudnia 2016 r., osobiście  lub na adres : Szkoła Podstawowa w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Klembów , pocztą elektroniczną - spdobczyn@klembow.pl .
Termin realizacji zamówienia (po wyborze oferenta) - do 23 grudnia 2016 r.


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Z

opis dokumentutypdata

Lista materiałów, których dotyczy zapytanie o cenę

docx01-12-2016[ Pobierz ]
22 kB

Wytworzył:Iwona Sobka2016-12-01
Udostępnił:Iwona Sobka2016-12-01 09:46:28
Zmodyfikował:Iwona Sobka2016-12-15 17:26:40
Zapytanie o cenę -"Ksiązki naszych marzeń"

Zapraszam do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobczynie jako zamawiający , zaprasza  Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę  zgodnie z art.  69-73 ustawy z dnia  29  stycznia  2004 -  Prawo o zamówieniach publicznych. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, w obszarze zainteresowań uczniów, przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”, wg załączonej listy książek.

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone firmie oferującej najniższą cenę przy zachowaniu wysokich standardów wykonania, przy zachowaniu zasady, że koszt dostarczenia książek lezy po stronie Oferenta.

Oferta winna być złożona do dnia 2 grudnia 2015 r., osobiście  lub na adres : Szkoła Podstawowa w Dobczynie, ul. Mazowiecka 67, 05-205 Klembów , pocztą elektroniczną - spdobczyn@klembow.pl .
Termin realizacji zamówienia (po wyborze oferenta) - do 23 grudnia 2015 r.


Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


opis dokumentutypdata

Lista książek

doc25-11-2015[ Pobierz ]
49 kB

Wytworzył:Iwona Sobka2015-11-25
Udostępnił:Iwona Sobka2015-11-25 10:46:20
Zmodyfikował:Iwona Sobka2015-11-25 10:58:21
Wyniki oceny ofert

Informuję, że do dnia 16.10.2015 r. do godziny 14.00 wpłynęła 1 oferta dotyczących zapytania ofertowego. Nie było ofert podlegających odrzuceniu. Oferent został poinformowani o przyjęciu ofert telefonicznie.


Wytworzył:Iwona Sobka2015-10-19
Udostępnił:Iwona Sobka2015-10-19 12:24:24
Zmodyfikował:Iwona Sobka2015-10-19 12:24:45
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

dotyczące zakupu i dostawy wyposażenia kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Dobczynie

opis dokumentutypdata

Zapytanie ofertowe

docx24-09-2015[ Pobierz ]
23 kB

Formularz oferty

doc24-09-2015[ Pobierz ]
24 kB

Wytworzył:Iwona Sobka2015-09-24
Udostępnił:Iwona Sobka2015-09-24 11:07:04
Zmodyfikował:Iwona Sobka2015-09-24 13:35:49
Wyniki oceny ofert

Informuję, że do dnia 04.09.2012 r. do godziny 10.00 wpłynęło 13 ofert dotyczących prowadzenia zajęć. Nie było ofert podlegających odrzuceniu. Oferenci zostali poinformowani o przyjęciu ofert telefonicznie, oraz poprzez tablicę ogłoszeń. Zestawienie dotyczace oceny ofert w ramach zapytania ofertowego nr 1/POKL/2012 do wglądu w sekretariacie szkoły.


Wytworzył:Iwona Sobka2012-09-04
Udostępnił:Iwona Sobka2012-09-04 17:19:47
Zmodyfikował:
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2012

dotyczące zakupu usług edukacyjnych w ramach projektu Nr UDA-POKL.09.01.02-14-186/11-00 pn.„ Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja”

realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

opis dokumentutypdata

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/2012

doc23-08-2012[ Pobierz ]
167 kB

formularz oferty

doc23-08-2012[ Pobierz ]
113 kB

Wytworzył:I.Sobka2012-08-23
Udostępnił:Iwona Sobka2012-08-23 18:51:31
Zmodyfikował:Iwona Sobka2012-08-23 18:53:01
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )