herb_klembowa.gif

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
           w Dobczynie

                                                     

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Prowadzący zajęcia w klasach I-III: Grażyna Kruk

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I-III w okresie październik - grudzień 2010 odbywały się 2 razy w tygodniu, po jednej godzinie lekcyjnej (raz w tygodniu dla klasy drugiej i co drugi tydzień dla klasy pierwszej i trzeciej). Praca na zajęciach odbywała się w małych 3-4 osobowych zespołach. Na pierwszych zajęciach została dokonana wstępna diagnoza wiadomości i umiejętności dzieci. Następne zajęcia poświęcone były ćwiczeniu ogólnych sprawności takich jak: percepcja wzrokowa , percepcja słuchowa, ogólna sprawność ruchowa i manualna ręki, orientacja stronna , kierunkowa i przestrzenna. W klasie drugiej i trzeciej zajęcia głównie poświęcone były doskonaleniu umiejętności czytania, pisania i liczenia w zależności od indywidualnych potrzeb każdego dziecka. Na zajęciach z dziećmi wykorzystywane były różne metody nauczania, formy pracy i środki dydaktyczne. Uczniowie pracowali w oparciu o gotowe pomoce naukowe (np.: kolorowe plansze, puzzle, klocki, książki, gry dydaktyczne, ruchomy alfabet, liczmany), jak i pomoce dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela (np.: domina, rozsypanki sylabowe, wyrazowe, układanki obrazkowe, karty pracy) oraz programy komputerowe (np.: Dyslektyk, Klik uczy czytać, Klik uczy liczyć). Zajęcia miały charakter zabawowo-ćwiczeniowy, z wykorzystaniem ćwiczeń integrujących i relaksacyjnych.

 

Prowadzący zajęcia w klasach IV-VI: Monika Mosion

 

W trakcie realizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego w klasach zostały zdiagnozowane braki w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.  Dużo wysiłku zostało włożone również w uświadomienie indywidualnych przyczyn niepowodzeń poszczególnych uczniów, jak również na wskazanie im słabych i mocnych stron. Działania te miały na celu przełamanie ich strachu przed językiem polskim, a także przywrócenie wiary we własne siły i możliwości.

 Dotychczasowe treści realizowane w trakcie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych obejmowały:

- zasady ortograficzne,

- części mowy

- części zdania

- wypowiedzenie /rodzaje/

- czytanie tekstów ze zrozumieniem
Zajęcia ciągle stwarzają szansę nadrobienia braków poprzez indywidualizację pracy z uczniem, jak również wydłużenie czasu potrzebnego do opanowania zagadnień sprawiających im największe problemy; dodatkowo w klasie szóstej dają możliwość lepszego przygotowania do egzaminu. W porównaniu do pierwszych zajęć, u niektórych uczniów, zmieniła się postawa i podejście do tego typu zajęć. Uczniowie już teraz przejawiają większą aktywność na lekcjach języka polskiego, co pomaga im osiągnąć lepsze wyniki nauczania.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )